Podmienky využívania služieb serveru i-shops.sk

  1. i-shops.sk je internetový portál prevádzkovaný fyzickou osobou Andrej Oravec, Konečná 11, Piešťany, 92101, Slovensko, ďalej len prevádzkovateľ.
  2. Portál i-shops.sk vznikol vo verejnom záujme v období začiatku šírenia vírusu COVID-19 na Slovensku. Jeho účelom je informovanosť verejnosti o aktuálnej dostupnosti ochranných prostriedkov.
  3. Služby portálu i-shops.sk sú užívateľom poskytované zadarmo.
  4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb i-shops.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb i-shops.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
  5. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb i-shops.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby i-shops.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.
  6. Užívateľ berie na vedomie, že poskytované informácie o cene, dostupnosti, vzhľadu a parametroch produktov sú iba orientačné a v dôsledku technickej náročnosti projektu i-shops.sk môžo byť chybné.